Kızılay Hizmet Programları ve Sosyal Yardımları

Kızılay Hizmet Programları ve Sosyal Yardımları

Kızılay Hizmet Programları ve Sosyal Yardımları

Türk Kızılay yurt çapında hizmet veren şubeleri vasıtasıyla sene zarfında gereksinim sahiplerinin yanında olur. Türk Kızılay sosyal hizmet kulvarında, kendi geliştirdiği misal planlarla insan haysiyetini korumakta olup sosyal destek çalışmaları yürütür.

Vekaletle Kurban kesimi Kampanyası, Adak, Sevgi Bohçası, Kurban kesimi, Zekat, büyük alışveriş zincirleriyle yapılan işbirlikleri, hususi Eğitim Sınıfları Projesi, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan besin paketleri ile şubeleri vasıtasıyla gereksinim sahiplerinin sene boyu yanında olur. yurt genelinde etkinlik gösteren şubeleri, 13 aşevi, 8 talebe yurdu, 3 huzurevi, 5 kıyafet destek merkezi ve kimsesizler evi ile çaresizlerin gereksinimlerine istinaden çareler üretir.

Engelli Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Tıbbi vasıta(araç), aygıt ya da malzeme kullanımını gerektiren, mani ya da hastalığa sahip olan gereksinim sahibi bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesine istinaden ayni ve nakdi desteklerdir. gerçekleştirilen sosyal inceleme sonucu ve şube kaynakları göz önünde bulundurularak tek seferlik olarak ya da cazip görülen periyoda göre en sık 1(bir) sene için engelli desteği sağlanabilmektedir.

 • Türk Kızılay şubeleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal inceleme sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, SGK tarafınca hazırlanan Sağlık program Tebliği kapsamına girmediği için ya da Sağlık program Tebliği kapsamına girse bile katılım hissesi ve ek fiyatları ödeme gücü bulunmadığı için engeli nedeniyle gereksinim duyduğu ilaç, malzeme ve tedaviye ulaşamayan kişiler faydalanabilmektedir.

Müracaat için Gerekli olan Belgeler Nelerdir?

Müracaat eden tarafınca temin edilmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik belgesi fotokopisi,
 • Sağlık kurulu / tedavi / ilaç / malzeme vb. Raporu.

(Gerek duyulması durumunda farklı diğer belgeler de istenebilmektedir.)

Afet ve Acil Durum Desteği Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Afet ve acil vaziyet durumlarından etkilenmiş olan fert ve gruplara istinaden gerçekleştirilen ayni ve maddi destek çeşididir. Yaşanmış olan afetin etkisi, etkilenen bölgenin büyüklüğü, etki gören şahıs sayısı, afetzedenin koşulu ve ihtiyacı, konutun koşulu, başka kurumların sağlamış olduğu destekler ve şube kaynakları göz önünde bulundurulduğunda tek seferlik veya afet ve acil vaziyet hali ortadan kalkıncaya dek düzgün olarak destek sağlanmaktadır.

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, Afetten etkilenmiş, alakadar kamu kurumları tarafınca hazırlanmış olan hasar tespit sonucu ile tespit edilmiş olan fert ve kesimler yararlanmaktadır.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Müracaat eden kişi tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik dosyası fotokopisi,
 • Müracaat eden adına alakadar kamu kurumlarınca hazırlanmış yangın raporu, hasar tespit raporu vb.

(ikamet edilen konutun hasar görmesi halinde ise)

Barınma Yeri ve Adres Evrakları

Asgari Geçim Yardımı Desteği Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Gereksinim sahibi ailelerin karşılamakta zorluk çektikleri genel gereksinimlerine yardımcı olmak maksadıyla sağlanan nakdi destek çeşididir. Gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucu ve merkez kaynakları göz önünde bulundurulduğunda tek seferlik ya da cazip görülen periyoda göre en sık 1(bir) senelik müddet için düzenli olarak destek sağlanmaktadır.

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespiti yapılmış olan, Aile bireyleri içerisinde yaşlılık, hastalık, engellilik, öğrencilik, tutukluluk, hükümlülük vb. nedenlerden dolayı çalışmaya cazip fert bulunmayan haneler yararlanmaktadır.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Müracaat eden kişi tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik dosyası fotokopisi,
 • Aile fertleri içerisinde yaşlılık, hastalık, engellilik, öğrencilik, tutukluluk, hükümlülük vb. nedenlerden dolayı çalışmaya müsait fert bulunmadığını gösterir.

(Ek evrak gerek duyulması halinde şube tarafınca farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Aşevi Desteği Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Gereksinim sahiplerinin günlük beslenme gereksiniminin giderilmesi maksadıyla gerçekleştirilen ayni destek çeşididir.

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, gereksinim sahibi olmadığı halde dairesinde aş pişiremeyecek vaziyette olan, ikamet ettiği bina içinde fiziksel olarak aş pişirme olanağı bulunmayan (engelli, yaşlı, talebe vb.) bireyler.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar

Müracaat eden tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik evrağı fotokopisi,
 • Aile Nüfus Kayıt örneği / Hanede yaşam süren şahıs bilgilerini gösterir evrak,
 • Barınma Yeri ve Adres evrağı.

(Gerek duyulması halinde şube tarafınca farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Eğitim Desteği Nedir, Nasıl Faydalanılır?

Gereksinim sahibi öğrencilerin eğitimine devam etmeleri ve eğitim kurumlarının temel gereksinimlerinin giderilmesi maksadıyla karşılık beklemeden gerçekleştirilen ayni ve maddi desteklerdir. Ayni ve maddi destek tek seferlik yapılmaktadır.

Bu çerçevede; eğitim gereçleri sağlamak, kırtasiye seti dağıtmak, besin / kıyafet ve temizlik malzemeleri göndermek, çevrimiçi eğitimler vermek, okul tefrişatı / tadilatı yapmak, okulların eğitim materyallerine olan ihtiyacı karşılamak, hususi eğitim sınıfları açmak ve diğer paydaşlarla ortak planlar gerçekleştirmek gibi faaliyetlerle dezavantajlı öğrencilerin eğitim gereksinimleri karşılanmaktadır.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan talebe ve eğitim kurumları yararlanmaktadır.

Müracaat için Gerekli Olan Evraklar

Müracaat eden kişi tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Sosyal destek müracaat Formu / Dilekçe,
 • Kimlik evrağı Fotokopisi (T.C. / Yabancı Uyruk),
 • Aleni Rıza Formu,
 • Talebe Evrağı,
 • Sosyal araştırma ve gereksinim Tespit Formu (Şube / Temsilcilik ya da G.M tarafınca doldurulur).

(Gerek duyulması halinde farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Yetim Yardımından Kimler Faydalanabilir?

Aile büyüğü kaybı yaşamış olan çocuklara istinaden düzgün harçlık ödemesi, tahsil, kariyer planlaması, psikososyal ve yönlendirme yardımları, online ve yüz yüze eğitimler, düzgün faaliyet ve aktiviteler, bireysel veya küme mentorluk/mentilik, staj ve istihdam katkılarından meydana gelen totaliter bir yardım uygulamasıdır.

 • Aile büyüğü kaybı yaşamış olan ana veya babası veya her ikisini kaybetmiş, aile sosyal siyasetler bakanlığı tarafınca sosyal araştırmaları gerçekleştirilen ve araştırma sonucunu Türk Kızılay merkezlere bildiren 6-23 yaş arasındaki çocuklar, Veya merkezdeki sosyal çalışmacı ve psikolog tarafınca araştırmaları gerçekleştirilen yetim öğrenciler müracaat edebilir.

Doğum Yardımı Nedir, Kimler Faydalanabilir?

0-12 ay aralığındaki bebeklerin ve annelerinin doğum ertesi genel gereksinimlerinin giderilmesi için annelere/vasilere gerçekleştirilen ayni ve maddi destek çeşididir.

Sosyal araştırma sonucu ve alakadar Türk Kızılay şubesinin kaynakları göz önünde bulundurarak destek kararı verilmektedir. Ana ve bebek ihtiyacına istinaden malzeme olarak sağlanacak olan doğum desteği tek seferlik; maddi doğum desteği ise bebek 1 yaşını doldurana dek tek seferlik ya da düzenli olarak sağlanmaktadır. 

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, 0-12 ay aralığındaki bebeklerin anneleri/vasileri ve bebek beklemekte olan bayanlar doğum desteğinden yararlanmaktadır.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar

Müracaat eden tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Annenin / Vasinin Kimlik evrağı Fotokopisi (T.C. kimlik no’su bulunan),
 • Doğum raporu, doğum evrağı ya da çocuğun kimlik evrağı fotokopisi.

(Gerek duyulması halinde destek türüne göre farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Tedavi, refakat, eğitim vb. mecbur nedenlerle ikamet ettikleri belde dışında belli başlı bir müddet bulunabilmesi gerektiğini belgeleyen gereksinim sahibi aile ya da kişilerin geçici yerleşim ve erişim gereksinimlerinin karşılanması maksadıyla gerçekleştirilen nakdi desteklerdir. gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucu ve merkez kaynakları göz önünde bulundurarak tek seferlik olarak ya da cazip görülen aralıklara göre en sık 1(bir) senelik müddet için düzenli destek sağlanmaktadır.

Geçici Konaklama ve Yol Desteği Nedir, Yardımından Kimler Faydalanabilir?

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, Tedavi, Refaket, eğitim vb. nedenlerle mecbur olarak ikamet ettikleri belde dışında belli başlı bir müddet yer almak zorunda olduğunu evraklayan gereksinim sahibi aile ve/veya kişiler.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar

Müracaat eden tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik evrağı fotokopisi,
 • ikamet adresi dışında bulunma ihtiyacını ortaya çıkaran sebebin belgeli olması (tedavi belgesi, sevk evrağı, tahsil evrağı vb.),
 • Yerleşim yeri ve adres evrağı.

(Gerek duyulması halinde şube tarafınca farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Gıda Yardımı Nedir, Kimler Nasıl Faydalanabilir?

Gereksinim sahiplerinin genel beslenme ve besin malzemesi gereksinimlerinin giderilmesi maksadıyla gerçekleştirilen ayni ve nakdi desteklerdir. Gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucu ve şube kaynakları göz önünde bulundurarak tek seferlik olarak ya da cazip görülen periyoda göre en sık 1(bir) senelik müddet için düzgün destek sağlanmaktadır.

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan,genel besin gereksinimlerini karşılamakta zorluk çeken fert ve aileler destekten faydalanabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar

Müracaat eden tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik evrağı fotokopisi.

(Gerek duyulması halinde farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Kıyafet Desteğinden Kimler, Nasıl Faydalanabilir?

Gereksinim sahiplerinin kıyafet gereksinimlerinin giderilmesi maksadıyla gerçekleştirilen ayni ve nakdi desteklerdir. gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucu ve şube kaynakları göz önünde bulundurarak tek seferlik olarak yazlık, kışlık ve/veya bayramlık ismi altında sağlanmaktadır. 

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, Kıyafet gereksinimlerini karşılamakta zorluk çeken fert ve aileler faydalanabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar

 

Müracaat eden tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik evrağı fotokopisi.

(Gerek duyulması halinde farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Ramazan Ayı Desteği Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Gereksinim sahiplerinin genel gereksinimlerinin giderilmesi maksadıyla Ramazan ayında gerçekleştirilen ayni ve nakdi desteklerdir. gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucu ve şube kaynakları göz önünde bulundurarak tek seferlik olarak Ramazan Ayı içinde sağlanmaktadır. 

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, genel besin, kıyafet gereksinimlerini karşılamakta zorluk çeken fert ve aileler faydalanabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar

Müracaat eden tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik evrağı fotokopisi

(Gerek duyulması halinde farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Sağlık Yardımı Nedir, Nasıl Faydalanılır?

Hasta olanların ödeme güçlerini aşan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca giderilemeyen ya da bir bölümü giderilen ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi giderlerinin giderilmesine destek olmak maksadıyla gerçekleştirilen ayni ve maddi desteklerdir. gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucu ve merkez kaynakları göz önünde bulundurarak tek seferlik olarak ya da cazip görülen periyoda göre en sık 1 (bir) sene için destek sağlanmaktadır.

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, SGK tarafınca hazırlanmış olan Sağlık program Tebliği alanına girmediği için ya da Sağlık Program Tebliği alanına girse bile katılım hissesi ve ek fiyatları ödeme gücü bulunmadığı için gereksinim duyduğu ilaç, malzeme ve tedaviye ulaşamadığı zaruri sağlık ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler yararlanabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar

Müracaat eden tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik evrağı fotokopisi,
 • Sağlık heyeti / tedavi / ilaç / malzeme vb. raporu.

 (Gerek duyulması halinde farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Temizlik ve Hijyen Desteği Nedir?

Gereksinim sahiplerinin temizlik ve temizlik malzemesi gereksinimlerinin giderilmesi maksadıyla gerçekleştirilen ayni ve nakdi desteklerdir. gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucu ve şube kaynakları göz önünde bulundurarak tek seferlik olarak ya da cazip görülen periyoda göre en sık 1(bir) sene için destek sağlanabilir.

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca gerçekleştirilen sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, genel temizlik ve temizlik malzemelerine ulaşım ile alakadar zorluk çeken fert ve aileler faydalanabilmektedir. 

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar

Müracaat eden tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik evrağı fotokopisi.

(Gerek duyulması halinde farklı evraklar de talep edilmektedir.)

Uygulama Dışı Desteklerden Kimler Faydalanabilir?

Rastgele bir sosyal destek uygulaması alanına girmeyen yalnız yapılan sosyal araştırma neticesinde tespiti yapılan hususi gereksinimlerin (çiftlik hayvanına yem desteği, vb.) giderilmesine istinaden yapılan ayni ve maddii desteklerdir. Yapılan sosyal araştırma sonucu ve merkez kaynakları göz önüne alanarak bir defalık olarak ya da cazip görülen periyoda göre en sık 1(bir) senelik müddet için düzenli destek sağlanmaktadır.

 • Türk Kızılay merkezleri ya da alakadar kamu kurum kuruluşları tarafınca yapılan sosyal araştırma sonucuna göre gereksinim sahibi olduğu tespit edilmiş olan, sosyal destek Uygulamalarımız dışında yer alan spesifik gereksinimini evraklayan fert ve aileler yararlanabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Olan Evraklar

müracaat eden tarafınca temin etmesi mecbur olan evraklar;

 • Kimlik evrağı fotokopisi,
 • Muhtaçlık durumunu destekleyen ve yardımın niteliğine göre istenebilecek başka evraklar (Fatura, Fakirlik Evrağı, Kira Kontratı, Gelir Evrağı, Borç Gösterir Evrak, Tedavi / İlaç / Malzeme Raporu, Engelli Sağlık Heyeti Raporu, Talebe Evrağı, Hasar Tespit Raporu, İşten Ayrılma Evrağı, vb.)

(Gerek duyulması halinde farklı evraklar de talep edilmektedir.)